Oma media

Oman median nousu ja merkitys

marraskuuta 24, 2016 3 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Brändi voi olla media. Brändeistä tulee julkaisijoita. Oma media ja sen merkitys markkinoinnissa kasvaa.

Tässä muutamia ilmauksia, joihin varmasti jokainen markkinoinnin parissa toimiva on viime aikoina törmännyt. Asiakaskäyttäytymisen voimakas muutos ja teknologian nopea kehitys ovat asettaneet yritykset uudenlaisen tilanteen eteen. Yritysten tuleeyhä enemmän kuunnella kuluttajia  ja oppia ymmärtämään kuluttajien tapaa ajatella ja toimia.

Yksi yleinen tapa jaotella digitaalisia markkinointikanavia on jakaa kanavat omaan, ansaittuun ja ostettuun mediaan. Tämän jaottelun toi yhtenä ensimmäisistä esiin tutkimusyhtiö Forrester jo 2000-luvun alkupuolella.  Oma media kattaa yrityksen omassa hallinnassa olevat kanavat, kuten esimerkiksi yrityksen verkkosivuston ja yrityksen blogit.

Ansaittu medialla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että muut jakavat sisältöjäsi sosiaalisessa mediassa tai suosittelevat tuotteita/palveluitasi muille.

Ostettu media taasen käsittää maksetun mainonnan eli esimerkiksi display- ja hakusanamainonnan toimenpiteet.

Digitaalisten sisältöjen kehitys 10 vuoden aikana

Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailma on muuttunut radikaalisti, myös markkinoijan näkökulmasta. Ihmisten verkkokäyttäytymisen muutos (muun muassa internetin ja hakukoneiden käytön kasvu, mobiililaitteiden määrän kasvu ja verkko-ostamisen lisääntyminen) ovat asettaneet myös markkinoijat uuteen tilanteeseen – miten tavoittaa moderni kuluttaja?

Jos ajatellaan markkinoinnin kehitystä Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana, jakaisin tämän ajanjakson omiin kolmeen kauteen: mainontalähtöinen kausi, somekausi ja ja sisältömarkkinoinnin kausi.

Mainontalähtöinen kausi (2006-2010):

”Pitää olla digissä”

Aika ennen Facebookia. Kampanjavetoista digimarkkinointia, jossa perinteisesti rakentui toimintamalliin, jossa ostetun mainonnalla ohjattiin liikennettä kampanjasivustolle, jossa pyrittiin osallistamaan kuluttaja jollain aktivoinnilla tai kisalla. Kampanjapelien kulta-aikaa.

Asiasanat: bannerikampanja, kamppissaitti, voita lahjakortti tai kotiteatteri,
Käytetyt mittarit: klikkiprosentti, osallistujien määrä, kampanjasivustolla vietetty aika

Somekausi: 2007-2012, uusi tuleminen 2014 –

”Pitää olla somessa”

Someaikakausi voidaan laskea alkaneeksi syksystä 2007 kun Facebook tuli ryminällä Suomeen. Ennen Facebookia Suomessa oli hyvinkin aktiivisia, paikallisia sosiaalisen median palveluita kuten IRC-Galleria, jota parhaimmillaan käytti aktiivisesti n. 80% suomalaisista 15-25 vuotiaista.

Facebook kuitenkin vei homman uusiin sfääreihin ja hyvin nopeasti myös markkinoijien kiinnostus sosiaalisen median, erityisesti Facebookin, tarjoamiin markkinointimahdollisuuksiin kasvoi.

Brändit alkoivat perustaa Facebook-sivuja ja digitaaliset aktivoinnit toteutettiin nyt Facebookissa applikaatioina. Oli kuvakisoja, pelejä, testejä ja muita härveleitä. Ensisijaisena tavoitteena oli saada lisää tykkääjiä. Sisältöjen näkökulmasta tämä aika muutti myös brändien tapaa viestiä.

Uusien sosiaalisten medioiden esiinmarssi (kuten Instagram ja Snapchat) on luonut pohjan sosiaalisen median "uudelle tulemiselle".

Asiasanat: Facebook, somemarkkinointi, applikaatiot, likegate, cost per like, tykkääjämäärä
Käytetyt mittarit: Tykkääjämäärän kasvu, cost per like, osallistujamäärä, jakojen määrä

Sisältömarkkinoinnin kausi 2012-

”Pitää olla sisältöjä”

Sisältömarkkinointia on tehty tietyissä muodoissa jo tuhansia vuosia sitten, mutta digitaalisen sisältömarkkinoinnin aikakauden voidaan katsoa alkaneen vuoden 2010 jälkeen kun yritykset myös Suomessa ryhtyivät entistä johdonmukaisemmin rakentamaan markkinointiaan sisältöjen kautta.

Informaatiöhälyn ja -ähkyn keskellä ansaitun median rooli korostuu yhä entisestään. Ihmiset hakevat yhä enemmän mielipiteitä muilta ihmisiltä oman ostopäätöksensä tueksi.

Asiasanat:

Asiasanat: Sisältömarkkinointi, yritysblogit, videosisällöt, omien verkkopalveluiden kehitys, asiakaslähtöisyys, sisältöstrategia
Käytetyt mittarit: Sisältöjen näyttömäärät, sisältöjen jakojen määrä sosiaaliseen mediaan, orgaanisen liikenteen määrä

 

Miksi oma media on yrityksille tärkeä asia?

Omistajuus

Oma media on yrityksen itsensä hallinnassa. Täten yritys voi itse luoda ja määritellä mitä ja miten se oman median kanavia hyödyntää markkinoinnissaan ja millaista sisältöä yritys ko. kanavissa julkaisee. Yritys voi myös oman median kanavien kautta kasvattaa omaa markkinointirekisteriä.

Jatkuvuus

Oman median hyödyntäminen ei ole kampanjaluonteista vaan pitkäjänteistä tekemistä, jolla pyritään saamaan aikaan jatkuvia tuloksia. Ei siis olla sidottuja tiettyyn kampanja-aikaan tai ajanjaksoon.

Hakukonelöydettävyys

Kuluttajat etsivät aktiivisesti tietoa verkosta tuotteen tai palvelun ostoprosessin aikana. Tuottamalla relevanttia sisältöä omiin kanaviin, houkuttelet potentiaalisia asiakkaita luoksesi.

Miksi yritykset eivät hyödynnä laajemmin oman median kanavia?

On paljon suomalaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan vahvasti oman median kanavia ja sisältöjä. Yksi hyvä esimerkki on mm. Valio, joka on rakentanut omaa mediaa vahvasti ruokareseptiikan ympärille.

Kokeileppa hakea Googlesta eri ruokia ja ruokalajeja nimillä. Suurimmassa osassa tapauksia Valion reseptiikka nousee luonnollisten hakutulosten kärkijoukkoon.

Miksi kuitenkin moni yritys edelleen panostaa enemmän maksettuun mainontaan? Syitä tähän on monia, joista keskeisiä ovat näkyvyysorientoitunut ajattelu, lyhyen aikavälin tavoitteet ja resurssit.

Perinteisesti markkinoinnilla on pyritty saavuttamaan mahdollisimman laajaa näkyvyyttä kohderyhmässä. Tällöin mitataan usein kuinka monta silmäparia mainoksen on nähnyt tai kuinka laaja tavoittavuus tietyssä kohderyhmässä on. Yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien on myös helpompaa ”todentaa” markkinointitoimenpiteet bongaamalla itse yrityksen mainoksen aamun lehdessä tai suosikki tv-sarjan mainoskatkolla.

Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat usein niitä, mitkä ohjaavat markkinoinnin päätöksiä. On totuttu ehkä liikaakin kampanja-ajatteluun. Mutta se, että onko kampanjoilla saadut tulokset liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä, voi joskus jäädä toissijaiseksi.

Puhuttaessa oman median kehittämisestä ja sisältöjen hyödyntämisestä markkinoinnissa, resurssit ja niiden vähyys nousee keskusteluissa usein esiin. Oma media ja sen kehittäminen vaatii resursseja. Tämä ajaa yritykset tilanteeseen, jossa maksettuun mediaan painottuva markkinointi on helpompaa. Pitkäjänteisemmät ja resurssien uudelleenjärjestelyjä vaativat toimintamallit jäävät helposti toteuttamatta.

Onko oma media ainoa tie onneen?

Ei ole olemassa yksiselitteistä kaavaa siitä, että miten ja millä painotuksilla yritysten pitäisi käyttää eri kanavia. Mutta selvää on se, että ilman nykyisten markkinointikanaviesi ja -toimenpiteittesi tuloksellisuuden mittaamista, sinun on vaikeaa kehittää markkinointiasi oikeaan suuntaan.

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja kilpailun kiristyminen luo tarvetta oman median kehittämiselle. Kuluttajat haluavat viihtyä ja hyötyä mielenkiintoisista sisällöistä ja markkinoijat taistelevat yhä niukkojen markkinointibudjettien ja yhä tehottomampien mainonnan ratkaisuiden ristitulessa.

 

Miten voisit kehittää yrityksesi omaa mediaa inbound-markkinoinnin avulla?

Lataa inbound-markkinoinnin tietoiskumme!

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku