Yleinen| Sisältömarkkinointi| natiivimainonta

Mitä eroa on sisältömarkkinoinnilla ja natiivimainonnalla?

marraskuuta 14, 2017 2 minute read Samu WatanenSamu Watanen

Kun keskustelijoita on paljon, asiat tuoreita ja sanat vierasperäisiä, tuppaavat termit menemään vähän sekaisin ennen kuin ne löytävät “viralliset” paikkansa. Yhdessä vaiheessa noin joka toisessa palaverissa missä aiheesta puhuttiin nousi esiin kysymys: mitä eroa on sisältömarkkinoinnilla ja natiivimainonnalla? Vastaanpa kysymykseen siis oman näkemykseni mukaan.

Molemmissa markkinoinnin muodoissa on kyse kaupallisista sisällöistä, mutta periaatteellisia eroja löytyy. Asiaa voi mielestäni lähestyä ainakin kahta reittiä: markkinoijan näkökulmasta sekä kuluttajan näkökulmasta.

Sisältömarkkinointi ja natiivimainonta markkinoijan näkökulmasta

Markkinoijan näkökulmasta molemmissa aihepiireissä puhutaan kaupallisista sisällöistä. Tavoitteetkin ovat samantyyppisiä, kuluttajan huomion saaminen ja kuluttajan johdattelu eteenpäin ostoprosessissa. Selkeänä jakolinjana sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan välillä voidaan pitää kanavia missä sisältöjä jaetaan. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoijan tuottamaa ja hallinnoimaa, markkinoijan omissa kanavissa julkaistua markkinointisisältöä. Natiivimainonta tarkoittaa tästä näkökulmasta maksetussa mediassa julkaistua, usein median tuottamaa ja median omia vahvuuksia ja keinovalikoimaa hyödyntävää sisältöä.

Sisältömarkkinoinnin kustannus voi olla joko tuotantoon kulutettu aika tai kumppanitoimistolta tilatun tuotannon hinta. Natiivimainontaan liittyy ajatus mediatilan ostamisesta medialta. Natiivimainonnan hinnoittelu voi perustua myös tavoitettuun kontaktimäärään.

Tavoite molemmilla ratkaisuilla on tuottaa kuluttajille hyötyä ja lisäarvoa arvokkaan sisällön muodossa. Mikäli markkinoijan omat kanavat eivät vielä tavoita kovin suurta yleisöä, tai brändi on melko tuntematon, median yleisön vuokraaminen ja oman brändin liittäminen tunnetun median brändiin positiivisella tavalla voivat olla hyviä ratkaisuja.

Sisältömarkkinointi ja natiivimainonta kuluttajan näkökulmasta

Kuluttajan näkökulmasta ero syntyy erityisesti tilanteesta missä sisältöä kulutetaan. Kun kuluttaja kuluttaa markkinoijan sisältömarkkinointisisältöjä, hän on yleensä päätynyt markkinoijan omien kanavien vaikutuspiiriin, yleensä omasta halustaan, ja on omaehtoisesti päättänyt vastaanottaa markkinoijan viestin sisällön muodossa. Syitä voi olla esimerkiksi tiedonhaku kuluttajalle relevantista aiheesta, ratkaisun etsiminen tarpeen täyttämiseksi, tuote- ja palveluvertailut, viihde ja huvit ym.

Natiivimainonta voi vastata samoihin tarpeisiin kuin sisältömarkkinointi, mutta kuluttajan tilanne on erilainen. Kuluttaja on lähtökohtaisesti kuluttamassa median sisältöä, ei markkinoijan sisältöjä. Natiivimainonnalla pyritään pääsemään kuluttajan silmien eteen mahdollisimman pehmeästi ja häiritsemättä, mutta moodi on kuitenkin erilainen: kuluttaja ei ole lähtökohtaisesti olettanut päätyvänsä lukemaan markkinoijan sisältöä eikä oma-aloitteisesti ole hakeutunut markkinoijan sisällön pariin, vaikka onkin todennäköisesti lopulta klikannut sisältöön johtavaa linkkiä.

Kumpi sitten on parempi vaihtoehto? No, molemmat ovat hyviä, mutta loppujen lopuksi puhutaan eri asioista. Sisältömarkkinointi on strateginen markkinointitekniikka, natiivimainonta voi olla yksi sisältömuoto mitä strategiassa hyödynnetään.

Mitä enemmän markkinoijan omissa kanavissa on vielä tekemistä, sitä paremmin ostettu media voi markkinoijaa auttaa. Asiaa kannattaa ajatella myös kuluttajan ostopolun kautta: natiivimainonta voi toimia ostopolun alkupäässä tietoisuuden lisäämisessä ja kiinnostuksen herättämisessä. Mitä lähemmäs ostoa mennään, sitä enemmän markkinoijan omat kanavat korostuvat. Ajan kuluessa myös matalammat kustannukset ovat selkeä peruste pyrkiä ohjaamaan kuluttajia omien kanavien vaikutuspiiriin.

Ennen kaikkea omat kanavat tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen vuoropuheluun nykyasiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Omien kanavien avulla voidaan tunnistaa ja segmentoida kävijät, tarjota eri kohderyhmille juuri sitä mitä he henkilökohtaisesti tarvitsevat, ylläpitää asiakassuhdetta ja suhdetta brändiin sekä tehdä lisämyyntiä. Sisältömarkkinointi on kokonaisvaltainen markkinoinnin malli, joka ottaa huomioon koko asiakkaan ostoprosessin ja asiakkuuden elinkaaren. Natiivimainonta on hyvä, sisältövetoinen tapa ostaa mediaa ja se voi auttaa tukemaan markkinoijan toimenpiteitä eri tilanteissa.

Miten päästä alkuun sisältömarkkinoinnissa, no esimerkiksi lataamalla inbound-markkinoinnin tietoiskun.